Lawyers' Specialist Bruning Cassatie-advocatuur

 • Alexanderstraat 10
 • 2514 JL DEN HAAG
 • +31(0)6.487.167.42

Cassatie-advocatuur tot op het hoogste niveau

Sinds januari 2012 verzorgt dit kantoor een nieuwe werkvorm voor lawyer-to-lawyer advies en bijstand op maat, in elke stand van een civiele procedure, tegen redelijke en flexibele uurtarieven, vaste budgetafspraken of op toevoeging. Menno Bruning heeft ruime kennis van en ervaring met uiteenlopende rechts-gebieden, van IE-, insolventie- of ondernemingsrechtzaken tot ingrijpende kwesties van personen- en familierecht. Waar nodig kan in samenwerking met andere met Lawyer's  Specialist bevriende cassatiekantoren snel en multidisciplinair worden geadviseerd en tot op het hoogste niveau in Europa worden bijgestaan in zaken die maatschappelijk "er toe doen", om efficiënt de meest effectieve rechtsbescherming te verkrijgen. 

Lees meer
Direct contact

Verstuur hier uw contact gegevens om zo snel mogelijk in contact te komen voor advies, een offerte, of andere informatie.

Bereken zelf de beroepstermijn
 • Titel: algemene en bijzondere cassatietermijnen:
  Termijn: 3/12, 8/4, 8/7?
  Omschrijving:

  Algemene cassatietermijn (art. 402 lid 1; 426 lid 1 Rv.): drie maanden
  sprongcassatie: dezelfde termijn. In geval van een kortere appeltermijn sprongcassatie wel schriftelijk vastleggen (HR 20.12.02, NJ 2003/164).

  Bijzondere termijnen (art. 402 lid 1/2; 426 lid 2 Rv.):
  • weigering executie arbitraalvonnis: twee maanden (art. 1063 lid 4 Rv.)
  • exequatur-procedureeen maand (art. 990 Rv.) of veertien dagen (Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954)
  • handelsnaamzaken: een maand (art. 6 Hnw)
  • kort geding: acht weken (2x vier weken; art. 402 lid 2 jo. 339 lid 2 Rv. en HR 20.04.12, LJN: BP4954)
  • bevoegdheidsincidentacht weken (art. 75 lid 1 Rv.)
  • weigering bijstandverlener kantonzaken: acht weken (art. 81 lid 4 Rv.)
  • rechtspersonen (schuldeisersverzet): zes weken (2 x drie weken; art. 997 lid 5 Rv.)
  • IKOV: vier weken (2x twee weken; art. 13 lid 7 Uitvoeringswet)
  • faillissementszaken: acht dagen (art. 12, 156, 187, 244 en 279 Fw.) of 10 dagen (2 x 5; art. 74 Fw.; verificatievergadering)
    

  Nota bene:
  op straffe van niet-ontvankelijkheid beroep binnen acht dagen laten aantekenen in rechtsmiddelenregister bij gerechtshof (art. 433 Rv.) in geval van artt. 3:27 lid 3, 3:29 lid 3, 3:301 lid 2 of 5:32 lid 4 BW.

  algemene en bijzondere cassatietermijnen: 3/12, 8/4, 8/7?
 • Titel: berekeningswijze beroepstermijn:
  Termijn: maand,week,dag?
  Omschrijving:

  algemeen: te rekenen vanaf de dag van de uitspraak (uitspraakdatum niet meetellen)
  dag van de uitspraak: de dag waarop de rechterlijke beslissing openbaar wordt gemaakt volgens verklaring van rechter/griffier in p.-v. en/of schriftelijke uitspraak, behoudens tegenbewijs waaruit ondubbelzinnig onjuistheid daarvan blijkt van wat p.-v. en schriftelijke uitspraak terzake inhouden (HR 24.04.09, NJ 2009/206; HR 09.07.10, NJ 2012/226)

  beroepstermijn naar maanden:
  termijn eindigt na drie kalendermaanden op de dag met hetzelfde nummer als die waaorp uitspraak was gedaan; voorbeeld: 07.02.12 --> 07.05.12 maar ook 30.11.11 --> 29.02.12 (schrikkeljaar)

  beroepstermijn naar weken of dagen:
  termijn eindigt na acht weken op dezelfde weekdag als die waarop de uitspraak was gedaan; voorbeeld: dinsdag 24.04.12 --> dinsdag 19.06.12
  termijn eindigt na acht dagen op de achtste weekdag na de dag van de uitspraak; voorbeeld: dinsdag 24.04.12 --> woensdag 02.05.12

  uitzonderingen:
  in de wet gestelde beroepstermijn die op zaterdag, zondag of ATW-feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet als zodanig heeft te gelden (artt. 1 lid 1 en 3 ATW). De deurwaarder kan en mag een exploot van dagvaarding dan ook niet betekenen op een zondag of ATW-feestdag (art. 64 lid 2 Rv.), wél op zaterdag. voorbeeld: vrijdag 17.02.12 --> donderdag 17.05.12 (Hemelvaart) verlengd tot maandag 21.05.12 omdat vrijdag 18.05.12 met ATW-feestdag is gelijkgesteld (art. 3 lid 3 ATW; Stcr. 2010/9302).

  Buiten kantoortijden van griffie (8.30-16.00 uur) kan door cassatieadvocaat ondertekend beroepschrift met kopie van bestreden uitspraak op werkdagen tot 24.00 uur worden gefaxed (art. 10.1 en 10.3 Regl. rekestzaken), zolang maar verzending bij griffie voor 24.00 uur inkomt (HR 14.11.03, NJ 2004/537); verzonden origineel beroepschrift moet met bekwame spoed - uiterlijk binnen één a twee werkdagen - in negenvoud met volledig procesdossier bij de HR worden afgeleverd.
  berekeningswijze beroepstermijn: maand,week,dag?