Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van
Lawyers’ Specialist Mr. M.E. Bruning Cassatie-advocatuur

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Lawyers’ Specialist Mr. M.E. Bruning Cassatie-advocatuur (verder te noemen: Lawyers’ Specialist) is de handelsnaam waaronder Mr. M.E. Bruning zijn advocatenpraktijk in de cassatie-advocatuur en juridische dienstverlening ad interim op projectbasis uitoefent  (Kamer van Koophandel nummer 54288584).

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Lawyers’ Specialist verstrekte en door Mr. M.E. Bruning aanvaarde opdrachten, waaronder begrepen vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten en alle overige werkzaamheden, verder te noemen: de Opdrachten, alsook op de rechtsbetrekking(en) en rechtsverhouding(en) welke daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan Lawyers’ Specialist gegeven Opdracht(en), respectievelijk voor wier handelen of nalaten Lawyers’ Specialist aansprakelijk zou kunnen zijn.

1.4 Lawyers’ Specialist is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Iedere wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf 2 (twee) weken nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is (gesteld).

Artikel 2 Opdracht

2.1 Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Lawyers’ Specialist, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

2.2 De Opdrachten worden door Lawyers’ Specialist schriftelijk bevestigd. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. 

2.3 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. 

2.4 Bij enig verschil tussen inhoud, strekking of interpretatie van deze algemene voorwaarden is, ook bij vertaling daarvan in een buitenlandse taal, steeds de Nederlandse tekst beslissend in de bewoordingen naar hun meest voor de hand liggende taalkundige betekenis.

2.5 Derden kunnen aan de Opdracht(en) of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor zover volgt uit artikel 1.3.

Artikel 3 Honorarium en verschotten

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Lawyers’ Specialist omvatten uitsluitend honorarium en verschotten. Alle opdrachten zullen tegen het overeengekomen honorarium worden uitgevoerd, of bij gebreke daarvan tegen een redelijk honorarium, dat in beginsel wordt vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de (uur)tarieven die door Lawyers’ Specialist jaarlijks worden vastgesteld. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met eventuele verschotten en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Een algemene of procentuele kantoortoeslag wordt niet in rekening gebracht. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht. 

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. 

3.3 Verschotten zijn de kosten die Lawyers’ Specialist specifiek bij de uitvoering van de Opdracht ten behoeve van de opdrachtgever voldoet (zoals griffierecht en kosten voor de inschakeling van derden zoals deurwaarders, koeriersdiensten en het handelsregister). 

3.4 Lawyers’ Specialist heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder dan twee weken na mededeling aan de opdrachtgever worden toegepast.

Artikel 4 Wijze van betaling

4.1 Het honorarium voor verrichte werkzaamheden en eventuele verschotten worden in beginsel maandelijks, achteraf, aan de opdrachtgever in rekening gebracht en gedeclareerd.

4.2 De betalingstermijn bedraagt 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken. De opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening.

4.3 Vindt betaling niet binnen de in artikel 4.2 bedoelde termijn plaats, dan is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, en is Lawyers’ Specialist gerechtigd om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Alsdan kan Lawyers’ Specialist ook aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom.

4.4 Lawyers’ Specialist is gerechtigd om zijn facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met de gelden, die Lawyers’ Specialist ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft.

4.5 Als een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Lawyers’ Specialist zijn werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. Lawyers’ Specialist is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

4.6 Lawyers’ Specialist kan te zijner keuze de door de opdrachtgever niet (volledig) betaalde declaratie(s) ter beoordeling en/of incasso voorleggen aan de hierna in artikel 10 bedoelde Geschillencommissie Advocatuur dan wel ter begroting voorleggen aan de Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Artikel 5 Voorschot

5.1 Lawyers’ Specialist kan, alvorens met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, een voorschot verlangen en kan de werkzaamheden opschorten zolang het voorschot niet is voldaan. 

5.2 Ook tussentijds kan Lawyers’ Specialist een (al dan niet aanvullende) voorschotbetaling verlangen, voordat de verdere uitvoering van de opdracht wordt voorgezet. 

5.3 Een ontvangen voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaratie(s) en overige door de opdrachtgever nog aan Lawyers’ Specialist verschuldigde bedragen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid(sbeperking)

6.1 De opdrachtgever vrijwaart Lawyers’ Specialist tegen alle aanspraken van derden en de door Lawyers’ Specialist in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Lawyers’ Specialist voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor zover dat het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Lawyers’ Specialist.

6.2 Lawyers’ Specialist heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Lawyers’ Specialist in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Lawyers’ Specialist afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke voorwaarden onder de verzekeringspolis van toepassing is.

6.3 Indien, om welke reden ook, geen uitkering onder de in artikel 6.2 bedoelde verzekeringsovereenkomst plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot (uitsluitend) een bedrag gelijk aan drie maal het bedrag van het door de opdrachtgever in het kader van de desbetreffende opdracht aan Lawyers’ Specialist betaalde honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 25.000,--, tenzij er aan de zijde van Lawyers’ Specialist sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 

Op verzoek van de opdrachtgever zal Lawyers’ Specialist inlichtingen verschaffen over de dekkings-omvang onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor uitvoering van een opdracht kan worden afgesproken dat, voor zover mogelijk, een specifieke nadere dekking zal worden verzorgd. 

6.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere aanspraken en bevoegdheden die de opdrachtgever jegens Lawyers’ Specialist kan inroepen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Lawyers’ Specialist in elk geval binnen 6 (zes) maanden nadat de opdrachtgever bekend was (geraakt) of redelijkerwijs bekend kon zijn (geweest) met de feiten c.q. de gebeurtenis waarop de opdrachtgever zijn aanspraak, vorderingsrecht dan wel andere bevoegdheid baseert.

Artikel 7 Inschakelen van derden

7.1 Lawyers’ Specialist voert in beginsel de voor de Opdracht afgesproken werkzaamheden uit maar is bevoegd namens de opdrachtgever derden, waaronder begrepen: andere advocaten, deurwaarders, notarissen, accountants en andere deskundigen, bij de uitvoering van de opdracht te betrekken voor zover Lawyers’ Specialist dat voor een juiste uitvoering van de opdracht gewenst acht. 

7.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden worden mede gemaakt ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering door Lawyers’ Specialist van enige Opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Lawyers’ Specialist aansprakelijk zou kunnen zijn.

7.3 Als Lawyers’ Specialist een derde als bedoeld in de vorige leden inschakelt om in verband met de uitvoering van de opdracht werkzaamheden te verrichten, is Lawyers’ Specialist niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt. 

7.4 Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, kunnen hun mogelijke wettelijke en contractuele aansprakelijkheden hebben beperkt. Alle opdrachten verschaffen aan Lawyers’ Specialist de door de opdrachtgever hierbij verstrekte bevoegdheid om zulke aansprakelijkheidsbeperkingen en/of andere specifieke voorwaarden van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden, in welk geval Lawyers’ Specialist deze aan de opdrachtgever zal kunnen tegenwerpen, voor zover het de uitvoering van de opdracht door die derde betreft. 

Artikel 8 Gegevens en vertrouwelijkheid

8.1 Lawyers’ Specialist zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met de opdrachtgever. 

8.2 Uit hoofde van de daartoe strekkende toepasselijke regelgeving, waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is Lawyers’ Specialist verplicht de identiteit van zijn opdrachtgever(s) vast te stellen en onder de in de wet bepaalde voorwaarden en omstandigheden om ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan Lawyers’ Specialist bevestigt de opdrachtgever bekend te zijn met deze verplichting(en) en verleent de opdrachtgever Lawyers’ Specialist voor zover noodzakelijk toestemming om de hiervoor bedoelde gegevens te verstrekken. 

8.3 De opdrachtgever verleent aan Lawyers’ Specialist toestemming om bij Lawyers’ Specialist bekende (persoons)gegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van de in artikel 7 bedoelde, door Lawyers’ Specialist in te schakelen derden.

8.4 Lawyers’ Specialist staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Artikel 9 Archivering 

Het in het kader van de Opdracht(en) door Lawyers’ Specialist aangehouden (correspondentie- en proces)dossier zal gedurende 7 (zeven) kalenderjaren na uitvoering van de opdracht worden bewaard, waarna het Lawyers’ Specialist vrij staat om, zonder verdere kennisgeving aan de opdrachtgever, het dossier te vernietigen. 

Artikel 10 Klachten- en geschillenregeling

10.1 Bij klachten van de opdrachtgever streeft Lawyers’ Specialist ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. 

10.2 Als na overleg klachten bij de opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is de opdrachtgever bevoegd de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan ook eigener beweging worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie (Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag, telefoon: 070-310.53.10 en fax: 070-365.88.14).

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de rechtsbetrekking(en) en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding(en) tussen de opdrachtgever en Lawyers’ Specialist is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil over de rechtsbetrekking(en) en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding(en) tussen Lawyers’ Specialist en de opdrachtgever. Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten en onverlet het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.