Disclaimer en privacybeleid

Disclaimer

Privacybeleid (AVG)

Lawyers' Specialist is zich ervan bewust dat de bezoeker en gebruiker van deze website vertrouwen stelt in het kantoor. Lawyers' Specialist is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen van derden. Lawyers' Specialist aanvaardt ook geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. 

Lawyers' Specialist respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die, hetzij (via contactformulieren) met tussenkomst van Basenet - met wie het kantoor een verwerkersovereenkomst heeft gesloten - dan wel van een advocaat namens zijn cliënt(en), aan het kantoor wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en tijdelijk wordt verwerkt (uitsluitend en alleen) ten behoeve van door de cliënt(en) gewenste advisering, bijstand en verdere dienstverlening in cassatie, in civiele cassatiezaken of in prejudiciële procedures bij de civiele kamer van de Hoge Raad, of andere procesbegeleiding bij rechtbank en gerechtshof.
      Het privacybeleid van Lawyers' Specialist is van toepassing op alle berichtgeving, verstrekte informatie en diensten van het kantoor. Door toezending van op de website ingevulde dan wel per e-mail toegezonden persoonsgegevens geeft de bezoeker van de website, cliënt(en) dan wel de advocaat namens zijn cliënt(en), uitdrukkelijk en ondubbelzinnig, aan dit privacybeleid van Lawyers' Specialist te aanvaarden en deze gegevens te verstrekken voor de tijdelijke verwerking in de administratie van Lawyers' Specialist ten behoeve van de gewenste dienstverlening. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen.

De aan Lawyers' Specialist verstrekte persoonsgegevens worden door het kantoor verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. De per e-mail of telefoon toegezonden en anderszins beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het contact dan wel de daarmee bestaande relatie met Lawyers' Specialist als cassatiekantoor nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Het kantoor heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de aan Lawyers' Specialist verzochte juridische bijstand en overige dienstverlening.

Technische gegevens worden met tussenkomst van Basenet waar mogelijk in geanonimiseerde vorm opgeslagen en gebruikt zolang als nodig is om de website te optimaliseren. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het IP-adres van de computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lawyers' Specialist en Basenet proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
      De website van Lawyers' Specialist maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van de bezoeker op de harde schijf van zijn computer wordt opgeslagen. Deze cookies kunnen bij aanvaarding daarvan door de bezoeker worden gebruikt om zijn instellingen en voorkeuren te onthouden. De bezoeker kan zelf deze cookies uitzetten via zijn browser.
      De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld, want dan werkt de website niet. Hiervoor is de toestemming van de bezoeker niet nodig en wordt daarom niet gevraagd. De analytische cookies worden door het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst: de Google Analytics cookies. Hierdoor kan worden bijgehouden hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kan de gebruiksvriendelijkheid van de website worden verbeterd. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Er is gekozen voor de privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. De instellingen zijn zo ingesteld dat het IP-adres van de bezoeker wordt geanonimiseerd en er geen gegevens met andere Google diensten worden gedeeld. Door deze instellingen is de toestemming van de bezoeker niet nodig voor de Google Analytics cookies. Zie in dit verband verder het privacybeleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
      Ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website heeft Lawyers' Specialist passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen, zoals gebruik van een https-website. Een SSL-certificaat is te herkennen aan een slotje en https:// in de URL.

Cliënten van Lawyers' Specialist hebben de mogelijkheid persoonsgegevens in te zien. Als een verstrekt overzicht onjuistheden bevat, kan schriftelijk worden verzocht de gegevens te wijzigen of verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens wordt gestaakt, tenzij (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen.

Lawyers' Specialist behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie waaronder deze privacy- en cookiesverklaring te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.